Software Tester
ไอทีและดิจิทัล, Software Tester
|
เทคโนโลยี
|
2 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 4 ม.ค. 2567
|
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตห้วยขวาง, แขวงห้วยขวาง
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
  • Design and build API using Microservices frameworks such as Java Spring Cloud, which enable scalable and reliable system for mobile.
  • Collaborate closely with product team, design team and development teams across business to understand and build what is needed
  • Take full ownership of projects from design to implementation and deployment
  • Work in an agile (Scrum) development environment which require participation from product design to product delivery
  • Produce and executes on well-documented technical designs
  • Responsible for software quality and performance which require to implement unit testing, contract testing or performance testing
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
รายได้: 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร) 

2.รางวัลอายุงานยาว 5 ปี 10 ปี ได้ทอง 50 สตาง,1 บาท 

3.กู้เงินจากบริษัทได้ 2 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 1 ปี 

4.ตรวจสุขภาพประจำปี 

5.เงินพิเศษสำหรับใช้บริหารทีมงานภายในฝ่าย 

6.ของทานเล่นภายในบริษัท 

7.อาหารกลางวันในวันทำงานจันทร์-ศุกร์ 

8.โบนัส 2 รอบ เดือน ธ.ค.กับเดือน มี.ค. 

9.ท่องเที่ยวประจำปี 

10.งานเลี้ยงปีใหม่ จับฉลากลุ้นของรางวัลบริษัท 

11.เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 

12.เงินช่วยเหลืองานแต่ง 5,000

คุณสมบัติ
ประสบการณ์: 1 - 10 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 23 - 35 ปี
สถานที่ทำงาน
อาคารเมืองไทย ภัทร ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย